§ 1.

Navn og hjemsted.

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er:

Ruds-Vedby Vandværk, A.m.b.a.Selskabet har hjemsted i Ruds-Vedby, Dianalund kommune og er

stiftet på generalforsamlingen den 26. marts 1934.

§ 2.

Formål.

Selskabets formål er -i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov,

og det for vandværket fastsatte vandforsyningsregulativ - at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbi-

drag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser, til nødvendige udvidelser samt omkostninger ved varetagelse at medlemmet fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål.

§ 3.

Medlemmer.

Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor selskabets forsyningsområde - som har indhentet tilslutningstilladelse og betalt anlægsbidrag i henhold til gældende regler eller har overtaget en ejen-

dom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. Dog skal det - efter vandværksbestyrelsens skøn - kunne lade sig gøre at levere vand til ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere. Bestyrelsen afgør til enhver tid, om en ejendom kan tilsluttes eller ej, og ingen tilslutning må finde sted, for skriftlig tilladelse foreligger. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægter, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse. Disse købere har ikke stemmeret.

§ 4.

Medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet og vedtægterne fastsatte vilkår, Ved indmeldelse udleveres vedtægter, eller disse kan rekvireres hos vandværkets formand eller kasserer Ved ejerskifte sendes vedtægter til de nye ejere 2

§ 5.

Medlemmernes forpligtelser.

For det eller de lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånets rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne kun med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem er ved sin indtræden i selskabet forpligtet af vandværkets regulativ og vedtægter

Alle andelshavere er ansvarlige for, at den stophane, som lukker for andelshaverens ejendom, til enhver tid er tilgængelig, og med vandværkets bistand holdes i virksom stand. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

§ 6.

Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse, sletning som selvstændig matr. nr. samt ved ekspropriation og lignende.

Før sådan udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen. Eksklusion af selskabet kan ske på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af de i regulativet nævnte frister. Efter eksklusionen afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til den omhandlede ejendom, skal restancen tilligemed en rente på 6% over nationalbankens diskonto, samt et genåbningsgebyr erlægges. Størrelsen af genåbningsgebyret fastsættes af vandværksbestyrelsen og fremgår af takstbladet. Ved udtræden kan der ikke udloddes andel i selskabets formue, lige-

som evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7.

Anlæg.

Selskabet har anlagt vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes vandværket, etableres forsy-

ningsledninger og stikledninger, jfr. dog vandforsyningsregulativets bestemmelser herom. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, incl. stik- ledninger og stophanen også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af andelshaverne. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. Bevilges en ansøgning om anlæg af nye hovedledninger uden for by- området, 3 betales omkostningerne herved dog af ejerne at de ejendomme, som ønskes tilsluttet, hvorefter selskabet overtager vedligeholdelsen til og med stophane. Såfremt en andelsnaver på sin grund lader opføre flere end den til vandværket allerede tilsluttede ejendom, skal der på hver at sådanne ejendonme tinglyses en deklaration, der giver vandværket ret til ved eventuelt frasalg af sådanne ejendomme at forlange et indskud, der svarer til det ved frasalget gældende indskud for nye andelshavere. Tinglysnings omkostningerne betales af selskabet. Ved opførelse af dobbelthuse skal der på disse tinglyses en deklaration, der giver vandværket ret til, ved eventuelt senere salg at halvdelen af sådanne dobbelthuse, at forlange et indskud, der svarer til det ved salget gældende indskud for nye andelsnavere. Tinglysningsom-kostningerne betales at selskabet.i forbindelse med tilslutning af en ejendom til vandværket, skal ejendommens ejer betale udgiften ved stikledning fra stophane til ejendommen samt vedligeholde denne stikledning.

§ 8.

Ledninger over privat grund.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme så vidt muligt Kun på de tidspunkter hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til en hver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Selskabets ret til sådanne ledningers vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de derved forbundne udgifter.

§ 9.

Vandmålere.

Vandværket anbringer vandmålere l enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Vandmåleren anbringes på vandværkets bekostning og vedligeholdes at vandværket. De plomber der er anbragt på måleren at vandværket, må kun brydes af vandværket eller en autoriseret installatør som er rekvireret at vandværket. Såfremt det konstateres, at plomberne er brudt at andre, opkæves

bøde, hvis størrelse fastsættes at bestyrelsen. Se takstblad. vandværkets bestyrelse kan tillade opsætning at bimålere, hvor det at hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning at kunne måle dele af virksomhedens vandforbrug.

Disse bimålere bekostes og vedligeholdes af brugeren.

§ 10.

Vandafgifter og tilslutningsbidrag.

Størrelsen af den årlige vandafgift beregnes og fastsættes af bestyrelsen. Vandafgiften godkendes af generalforsamlingen og fremgår af takstbladet. Vandafgiften opkræves hos andelshaveren ved fremsendelse af giroindbetalingskort eller anden opkrævningsform. Hvis vandafgiften ikke er betalt til den anførte forfaldsdag, opkræves rykningsgebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen. Se takstblad.

Etter 5 dage fra forfaldsdagen er bestyrelsen berettiget til at afbryde vandtilførslen til vedkommende andelshavers ejendom i henhold til §6, Alle omkostninger vedrørende genåbning betales at andelsnaveren. Tilslutningsbidrag og anlægsbidrag beregnes og fastsættes af bestyrelsen.

§11.

Indskrænkning af vandleverancen.

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser, havevanding må finde sted. Den, der ved ikke at tillukke en hane eller som følge at utæt installation forårsager vandspild, eller den, der lader ikke-andelshavere forsyne sig med vand fra vandværkets ledningen eller trods forbud vander med slange tilsluttet vandværkets ledninger, kan at bestyrelsen afkræves bøder. Se takstblad. I gentagelsestilfælde er bestyrelsen berettiget til at lukke for vandtilførslen til pågældende andelshaver. Andelshaverens forpligtelser overfor vandværket ændres ikke herved.

§ 12.

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned. indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokal- eller omegnsaviser. indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg at dirigent

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse at revideret regnskab til godkendelse med budget for det kommende år.

4. Valg at medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

5. Behandling af indkomne forslag_

6. Eventuelt.

Af de valgte 5 bestyrelsesmedlemmer afgår på den ordinære generalforsamling henholdsvis 2 eller 3 medlemmer, og af de valgte suppleanter afgår en ad gangen efter tur. Genvalg kan finde sted.

lngen andelsnaver kan nægte at modtage valg. Dog kan en andelshaver fritages for valg i lige så lang tid, som han/hun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset de mødtes antal, dog kraves der til beslutning om lovændring, at mindst ¾ at de fremmødte stemmer for lovændringen, og at

mindst halvdelen af andelsnaverne er til stede. Såfremt kun den første, men ikke den anden, at disse 2 forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel, og denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Beslutninger på en generalforsamling nedfaldes i et protokolat, der underskrives af dirigenten.

Ingen andelsnaver har mere end en stemme ret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen andelshaver kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder an-

ledning hertil, eller mindst 10 andelshavere skriftligt til bestyrelsens formand fremsætter begæring herom indeholdende de forslag, der ønskes behandlet.

§ 13.

Bestyrelsen.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og Kasseren. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ_

Bestyrelsen er befuldmægtiget til på selskabets vegne at optage fornødne lån, der kan tinglyses på vandværkets ejendomme, samt til at afslutte overenskomster med leverandører og entreprenører vedrørende anlægsarbejder og reparationer, samt i anden anledning virke på selskabets vegne.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet hjælp til pasning at vandværket, føring at bogholderiet, incasering at vandafgifter samt forefaldende kontorarbejde, herunder ret til at fastsætte honorar til de ulønnede bestyrelsesmedlemmer for møder som godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at ansætte en uddannet revisor. Bestyrelsen fastsætter lønnen for de forskellige arbejdsopgaver ved en beregning at arbejdstimer og vurdering af arbejdets omfang. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

§ 14.

Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan tildele kassereren fuldmagt. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af

gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

§ 15.

Regnskabet.

Selskabets regnskabsår løber fra 1-1 til 31-12 Revision af regnskabet foretages af den at bestyrelsen ansatte revisor. Det reviderede årsregnskab gennemgås for generalforsamlingen af bestyrelsen.

§ 16.

Opløsning.

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige andelshavere stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning at forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med andet vandværk eller ved Kommunal ovedragelse, kan opløsningen dog besluttes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og såfremt mindst 2/3 af andelsnaverne er repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt Kun den første, men ikke den anden, at disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset af antallet af fremmødte andelshavere Den formue, der evt. forefindes ved selskabets opløsning,

skal fordeles ligeligt imellem alle andelshaverne.

§ 17.

Ikrafttræden.

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 23. fe

bruar 1993, og vedtægterne træder i Kraft samme dato.

Tidligere vedtægter ophæves.

Ruds Vedby , den 23 februar 1993

Villy Jensen Egon Wordolff

Formand Næstformand

Erik Harder

Kasser

Steffen Møllgård Henning Nielsen